ihya.com Sevgi dolu gül bahçesiDanıştay'dan KPSS'deki bölüm sınırlaması için iptal kararı

Danıştay 12. dairesi, 2009/6 KPSS tercih kılavuzunda yer alan Gümrük Muhafaza Memuru kadrosunda, gıda mühendisliği mezunlarına başvuru hakkı vermediği için iptal kararı verdi.

2009/6 KPSS tercih kılavuzunda, Gümrük Muhafaza Memuru kadrosu için gıda mühendisliği mezunlarına başvuru hakkı verilmiştir.

Bir aday, gıda mühendisliği mezunlarına başvuru hakkı verilmediği için tercih kılavuzunun ilgili bölümünün ve yerleştirilmesinin yapılmaması yönündeki işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Dosyayı görüşen Danıştay dairesi, görevde yükselme yönetmeliğinde, Gümrük Muhafaza Memuru kadrosuan başvuru yapabilecek bölümler arasında gıda mühendisliğinin de olduğuna dikkat çekerek adayı haklı bulmuştur.

Bu karar sonrasında ÖSYM dün itibariyle yeniden duyuruya çıkmış ve gıda mühendisi adaylarına da tercih hakkı vermiştir. Tıklayınız.

Bu karar özellikle, bazı kadrolarda aranan spesifik bazı bölümlerin iptali için önemli bir anlam taşımaktadır. Bu olayda, mahkeme, yönetmelikte hüküm olduğu için iptal kararı veriş ve kurumun takdir hakkı olmadığına karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T. C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ESAS : 2016/1503 KARAR : 2017/1048 TARİH : 30.03.2017

ÖZET : Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 24.maddesinde, Muayene memuru ve muhafaza memuru kadrolarına açıktan atanma koşulları arasında gıda mühendisliği lisans bölümünden mezun olanların da yer aldığı, keza aynı Yönetmelikte idareye gümrük muayene memurluğuna atama yapılırken, okullar arasında tercih yapılabileceği yolunda takdire dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durumda, Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan düzenlemenin aksine bir sınırlama yapmak suretiyle Gıda mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak koduna yer vermeyen 2009/6 Tercih Kılavuzunun dava konusu bölümünde hukuki isabet görülmemiştir.

(30.05.2009 gün ve 27243 RG- Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yön m. 24)

Davanın Özeti: Gümrük Muhafaza Memuru olan davacının, 18.11.2009 tarihinde yayımlanan KPSS 2009/6 Tercih Kılavuzunun ekinde yer alan Tablo 3'ün gümrük muayene memuru alımı için aranacak şartları düzenleyen bölümünde, tercih yapılacak yer kodları olan 3962829- 3962867 kodları arasında belirtilen "aranılacak nitelik kodlarının" yer aldığı kısımda "4799 - Gıda Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak" kodunun yer almaması nedeniyle kılavuzun bu kısmıyla gümrük muayene memuru olarak yerleştirilmemesine ilişkin işlemin iptaline karar VERİLMESİ İSTENİLMEKTEDİR.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın Savunmasının Özeti: İdarelerinin, ilgili kadrolar için aranan yaş, eğitim, sertifika ve mezun olunan program gibi nitelikleri belirleme hak ve yetkisinin bulunmadığı, atama yapılacak kadrolar için aranılacak niteliklerin tamamen ilgili kurumlar ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlendiği, davacı tarafından Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğine atıfta bulunulmuş ise de, KPSS-2009/6 tercih kılavuzuna göre söz konusu kadrolara kurumun ihtiyacı doğrultusunda ilk defa atama işlemi yapılacağından ilgili Yönetmelik hükümlerinin bu davada esas alınamayacağı ileri sürülerek davanın reddi GEREKTİĞİ SAVUNULMAKTADIR.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Savunmasının Özeti: Kurumlarının, KPSS-2009/6 yerleştirmelerinde muayene memuru kadrosu için gıda mühendisliğine ihtiyaç duyulmamış olması kapsamında bu bölüm mezunlarına yer verilmediği, idarenin o yıl hangi bölümlerden mezun olanlara ihtiyaç duyduğu ya da hangileri için talepte bulunacağı konusunda takdir hakkı olduğu, idarelerin yargı kararıyla zorlanamayacağı, Genel Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca KPSS'de yüksek puan almış olmanın kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyeceği ileri sürülerek davanın reddi GEREKTİĞİ SAVUNULMAKTADIR.

Danıştay Tetkik Hakimi..Düşüncesi: Davacının gümrük muhafaza memuru olarak görev yapmakta iken, 28-29 Haziran 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavıyla almış olduğu puana istinaden, KPSS-2009/6 tercih kılavuzuna göre gümrük muayene memuru olabilmek için yaptığı başvurunun, mezun olduğu alanın KPSS 2009/6 tercih kılavuzunda belirtilen alanlardan biri olmadığından bahisle yerleştirilmesinin yapılmaması üzerine, KPSS- 2009/6 kılavuzunun ilgili kısmıyla gümrük muayene memuru olarak yerleştirilmemesine ilişkin işlemin dava konusu EDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu uyuşmazlık derdest iken davacının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 15.10.2012 tarihli ve 2012/12 nolu kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) madddesi uyarınca Devlet Memurluğundan çıkarıldığı, Devlet Memurluğundan çıkarılma işleminin dava konusu edildiği ve dava, Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin E:2012/1520, K:2013/1362 sayılı ret kararıyla sonuçlandığı, bu kararın temyiz aşamasında olduğu ancak henüz nihai olarak SONUÇLANMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

Bu doğrultuda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) madddesi uyarınca, bir

daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere Devlet memurluğundan çıkarılan davacının, gümrük muayene memuru olarak atanmak amacıyla sürdürdüğü bu uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmeden önce, davacının Devlet memurluğundan çıkarılma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin yargılamanın nihai sonucunun beklenilerek karar verilmesi GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Danıştay Savcısı..Düşüncesi: Dava, 18.11.2009 tarihinde yayımlanan KPSS 2009/6 Tercih Kılavuzunun ekinde yer alan Tablo 3'ün gümrük muayene memuru için aranacak şartları düzenleyen bölümde, tercih yapılacak yer kodları olan 3962829-3962867 kodları arasında belirtilen "aranılacak nitelik kodlarının" yer aldığı kısımda "4799 Gıda Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak" kodunun yer almaması nedeniyle Kılavuzunun bu kısmının iptali İSTEMİYLE AÇILMIŞTIR.

Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında, "Muayene memuru ve muhafaza memuru kadrolarına açıktan atama suretiyle yapılacak atamalarda, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme,kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul veya bölümleriyle mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak şartının aranacağı hükmüne YER VERİLMİŞTİR.

Dava dosyasının incelenmesinden; dava konusu KPSS 2009/6 Tercih Kılavuzunun ekinde yer alan tablonun gümrük muayene memuru alımı için aranacak şartların düzenlendiği bölümünde tercih yapılacak yer kodları arasında belirtilen "aranılacak nitelik kodları"nın yer aldığı kısımda "Gıda Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak" koduna yer verilmediği, gıda mühendisliği mezunu olan bu sebeple ataması yapılmayan davacının bakılan davayı AÇTIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

Ancak yukarıda hükmü yazılı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde, Muayene memuru ve muhafaza memuru kadrolarına açıktan atanma koşulları arasında gıda mühendisliği lisans bölümünden mezun olanların da yer aldığı, keza aynı Yönetmelikte idareye gümrük muayene memurluğuna atama yapılırken, okullar arasında tercih yapılabileceği yolunda takdire dair bir düzenlemeye YER VERİLMEMİŞTİR.

Bu durumda, Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan düzenlemenin aksine bir sınırlama yapmak suretiyle Gıda mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak koduna yer vermeyen 2009/6 Tercih Kılavuzunun dava konusu bölümünde hukuki İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.

Açıklanan nedenlerle, KPSS 2009/6 Tercih Kılavuzunun dava konusu yapılan bölümünün iptaline karar verilmesinin uygun OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 640 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi ile 02.07.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 3 üncü maddesi uyarınca anılan idare yönünden davanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı husumetiyle görülmesi gerekmekle dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Dava; Gümrük Muhafaza Memuru olan davacının, 18.11.2009 tarihinde yayımlanan KPSS 2009/6 Tercih Kılavuzunun ekinde yer alan Tablo 3'ün gümrük muayene memuru alımı için aranacak şartları düzenleyen bölümünde, tercih yapılacak yer kodları olan 3962829- 3962867 kodları arasında belirtilen "aranılacak nitelik kodlarının" yer aldığı kısımda "4799 - Gıda Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak" kodunun yer almaması nedeniyle kılavuzun bu kısmıyla gümrük muayene memuru olarak yerleştirilmemesine ilişkin işlemin iptaline karar VERİLMESİ İSTENİLMEKTEDİR.

30.5.2009 günlü, 27243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 24 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında; "Muayene memuru ve muhafaza memuru kadrolarına açıktan atama suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksek okul

veya bölümleriyle mühendislik fakültelerinin gıda, kimya, makine, maden, tekstil, elektrik ve

elektronik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak, " kuralı yer almış, aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde de; "Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır." düzenlemesine YER VERİLMİŞTİR.

18.11.2009 tarihinde yayımlanan dava konusu KPSS 2009/6 Tercih Kılavuzunun ekinde yer alan Tablo 3'ün gümrük muayene memuru alımı için aranacak şartları düzenleyen bölümünde, tercih yapılacak yer kodları arasında belirtilen "aranılacak nitelik kadrolarının" yer aldığı kısımda ise, Yönetmeliğin yukarıda yer verilen 24 üncü maddesindeki düzenlemenin aksine, "Gıda Mühendisliği Lisans bölümünden mezun olmak" koduna yer verilmemiş ve bu nedenle, gıda mühendisliği mezunu olması itibariyle ataması yapılmayan davacı tarafından bakılan DAVA AÇILMIŞTIR.

Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde, gümrük muayene memurluğuna açıktan atama yapılırken, ihtiyaca göre, mezun olunan okullar arasında tercih yapılabileceğine ilişkin takdir hakkı içeren bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki gümrük muayene memurluğuna açıktan atamaya dair kural, maddede sayılan tüm okullardan mezun olan adayları kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve bu hususta bir istisna hükmüne yer verilmediği gibi herhangi bir ayrım DA YAPILMAMIŞTIR. Böylece, 2009/6 Tercih Kılavuzunun dava konusu bölümünde, "gıda mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak" koduna yer verilmemek suretiyle, Yönetmeliğe aykırı bir düzenleme YAPILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

Bu durumda, Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğine aykırı olarak olarak düzenlenen KPSS-2009/6 Tercih Kılavuzunun dava konusu bölümünde hukuka UYARLIK BULUNMAMAKTADIR.

Diğer yandan; davacının, gümrük muayene memuru olarak yerleştirilmemesine ilişkin işlem yönünden ise, mezun olunan program/alan dışında aranan diğer koşullar yönünden durumunun incelenerek, bu kadroya yerleştirilip yerleştirilmeyeceği hakkında yeniden değerlendirme yapılacağı da AÇIKTIR.

Açıklanan nedenlerle, KPSS-2009/6 Tercih Kılavuzunun ekinde yer alan Tablo 3'ün gümrük muayene memuru alımı için aranacak şartları düzenleyen bölümünde, tercih yapılacak yer kodları olan 3962829 - 3962867 kodları arasında belirtilen "aranılacak nitelik kodlarının" yer aldığı kısımda "4799-Gıda Mühendisliği Lisans Bölümünden Mezun Olmak" kodunun yer almaması nedeniyle kılavuzun bu kısmının ve anılan Kılavuza dayanılarak tesis edilen bireysel işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 231.70-TL yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca temyiz yolu açık olmak üzere, 30.03.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Karar Corpus İçtihat programından alınmıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.